ग्राम पंचायत विभाग

ग्राम पंचायत विभाग

ग्राम पंचायत विभाग जिल्‍हा परिषद या विभागाचा प्रमुख हा राज्‍य शासनाचा वर्ग 1 चा अधिकारी असतो. याचे पदनाम उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी(ग्राम पंचायत)असते. यांना सहकार्यासाठी वर्ग -२ चे एक सहायक गट विकास अधिकारी असतो. पंचायत विभागामार्फत ग्राम पंचायतचे संपुर्ण नियंत्रण ठेवले जाते. तसेच या विभागामाव्‍दारे केद्र व राज्‍य शासनाच्‍या विविध योजना अतिशय उत्‍कृष्‍ठ प्रकारे प्रसार, प्रशिध्‍दी करून राबविल्‍या जातात. जिल्‍हयात एकुण 8 पंचायत समित्‍यामध्‍ये 547 ग्राम पंचायत आहेत. यासाठी 322 ग्राम सेवक व 54 ग्राम विकास अधिकारी व पंचायत समिती स्‍तरावर 21 विस्‍तार अधिकारी(पंचायत) मणूष्‍यबळ उपलब्‍ध आहे.या विभागाचे कामकाज हे मुबंई ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 नुसार \चालविण्‍यात येते. खालील प्रमाणे इतर कामकाज या विभागाव्‍दारे करण्‍यात येतो.
1) सांसद आदर्श ग्राम योजना
2) आमदार आदर्श ग्राम योजना
3) पंचायत राज सशक्तीकरण योजना
4) चौदावा वित्त आयोग
5) अल्पसंख्याक योजना
6) ग्राम पंचायतीची घर कर व पाणीपटटी कर वसूली.
7) जिल्‍हा ग्राम विकास निधि.
8) जिल्‍हा स्‍तरावर बाजाराचे लिलाव करणे.
9) पंचायत समिती स्‍तरावर मत्‍यपालन तलावाचे लिलाव करण