आरोग्‍य विभाग

आरोग्‍य विभाग बाबत थोडक्‍यात

आरोग्‍य विभाग जिल्‍हा परिषद या विभागचा प्रमुख हा राज्‍य शासनाच वर्ग 1 चा अधिकारी असतो. याचे पदनाम जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी असते.हाच अधिकारी जिल्‍हा परिषदेच्‍या आरोग्‍य समीतीचा सचिव असतो. यासोबत दोन वर्ग 1 चे अधिकारी राहतात एक अतिरिक्‍त जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी व दुसरा सहायक जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी. पचांयत समिती स्‍तरावर तालुका वैद्यकीय अधिकारी हा वर्ग 2 चा अधिकारी असतो. आणि प्रत्‍येक प्राथमिक आरोग्‍य केंद्रात वर्ग 2 चे वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहेत.

जिल्‍हयात एकुण 40 प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र व 258 उपकेंद्र कार्यरत आहेत. तसेच एक जिल्‍हा रूग्‍नालय, एक स्‍त्री रूग्‍नालय,10 ग्रामिण रूग्‍नालय, 4 मोबाईल मेडीकल युनिट इत्‍यादी कार्यालये आरोग्‍य सेवेसाठी कार्यरत आहेत. यामध्‍ये वैद्यकीय अधिकारी व इतर तांत्रीक मनुष्‍यबळ कार्यरत असून जिल्‍हयात उत्‍तम आरोग्‍य सवा देण्‍याचे काम करीत आहे.

जिल्‍हयात आरोग्‍य विषयी शासनाचे एक मिशन कार्य करीत आहे ते म्‍हणजे राष्‍ट्रीय ग्रामिण आरोग्‍य मिशन अतंर्गत व नियमीत आरोग्‍य विभागामार्फत शासनाच्‍या विविध योजना राबवून ग्रामिण जनतेच्‍या आरोग्‍य चांगले ठेवण्‍यात प्रयत्‍नशिल राहते. व जिल्‍हयाचा विकास कसा जलद गतीने होईल यांचे नेहमी नियोजन करण्‍यात येते.