सामान्‍य प्रशासन विभाग

सामान्‍य प्रशासन विभाग बाबत

सामान्‍य प्रशासन विभागाचा प्रमुख हा राज्‍य शासनाचा वर्ग 1 चा अधिकारी असतो त्‍याचा पदनाम उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (सामान्‍य प्रशासन )आहे. सामान्‍य प्रशासन विभाग अंतर्गत वर्ग 3 व 4 च्‍या पंदाची आस्‍थापना विषयक बाबी जसे की, भरती, पदोन्‍नती, बदली, सेवानिव़ती, कालबध्‍द पदोन्‍नती, आंतरजिल्‍हा बदली प्रकरणे, रजा प्रकरणे, सेवा जेष्‍ठता यादी, न्‍यायालयीन प्रकरणे, लोकशाहीदिन, लोकआयुक्‍त प्रकरणे, माहीतीचा अधिकार, जिल्‍हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा व स्‍थायी समितीची सभा घेणे इत्‍यादी बाबी हाताळल्‍या जातात तसेच जिल्‍हा परिषदेचे सर्व विभागाचे समन्‍वय ठेवण्‍याचे काम सामान्‍य प्रशासन विभागामार्फत करण्‍यात येते. या विभागामध्‍ये खालील प्रमाणे अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत आहेत

अ.क्र नाव पदनाम
1 डॉ डी.डी.घोरपडे प्रभारी उप मुख्‍यकार्यकारी अधीकारी, सामान्‍य प्रशासन
2 श्रीएस.एस.पवार कक्षअधिकारी
3 श्री पी.जी.री.शहारे अधिक्षक
4 श्री व्‍हि.एस.चौधरी विस्‍तार अधिकारी
5 श्री एम.डी.खोब्रागडे लघूलेखक -उच्‍च श्रेणी
6 श्री टी.टी.पटले लघूलेखक-निम्‍न श्रेणी
7 श्रीमती एस.आर.वंजारी वरिष्‍ठ सहायक
8 श्री एस.आर.जनबंधू अधिक्षक
9 श्रीमती व्‍हि.आर.दखने वरिष्‍ठ सहायक
10 श्री सी.एस.धपाडे वरिष्‍ठ सहायक
11 श्री पी व्‍ही मेंढे वरीष्‍ठ सहायक
12 श्री एस.आर.लिचळे वरिष्‍ठ सहायक
13 श्री एच.एस.मदनकर कनिष्‍ठ सहायक- लेखा
14 श्री यु.एच.पळसकर कनिष्‍ठ सहायक- लेखा
15 श्री एस.के.मेश्राम कनिष्‍ठ सहायक- लेखा
16 श्री एस.एम.पारधी कनिष्‍ठ सहायक
17 श्रीमती एम.एस.गि-हे कनिष्‍ठ सहायक
18 श्री एच.जे.सुर्यवंशी कनिष्‍ठ सहायक
19 श्रीमती एन.वाय.बिसेन कनिष्‍ठ सहायक
20 श्री ए.डी.बावनकर कनिष्‍ठ सहायक
21 श्री एस.एच.टेंभरे कनिष्‍ठ सहायक
22 श्री पी.एल.वालके कनिष्‍ठ सहायक
23 श्री पी.डब्‍लू.पदलमवार कनिष्‍ठ सहायक
24 कु.तेजस्‍विनी चेटूले कनिष्‍ठ सहायक
25 श्री एच.डी.अत्रे वाहनचालक
26 श्रीरहमतकर वाहनचालक
27 श्री के.बी.रहॉंगडाले वाहनचालक
28 श्री जी;बी.मेश्राम वाहनचालक
29 श्री एच.बी.हेमने वाहनचालक
30 श्री एस.ए.लांबट वाहनचालक
31 श्री के.टी.पटले वाहनचालक
32 श्री एस.एस.भगत वाहनचालक
33 श्री डी.बी.हलमारे वाहनचालक
34 श्री.एस.डी.बोपचे नाईक
35 श्री ए.बी.डोहळे परिचर
36 श्री.डी.डी.शहारे परिचर
37 श्री.वाय.एच.ठाकरे परिचर
38 श्री.एच.जी.सेलोकर परिचर
39 श्री.एन.के.रहांगडाले परिचर
40 श्रीमती शांताबाई भदोरीया परिचर
41 श्री.जी.पी.चौधरी परिचर